Golden Visa

logo

Η View Properties με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο του real estate και μέσω της συνεργασίας που έχει με τους καλύτερους επαγγελματίες, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως προς τη νομική και χρημοατοοικονομική υποστήριξη και αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της διαδικασίας για την απόκτηση της Golden Visa.

A. Γενικές πληροφορίες για άδειες διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

Άδειες διαμονής στην Ελλάδα εν γένει.
Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σε εναρμόνιση με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 1030/02, όπως ισχύει). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και τύποι αδειών για κάθε κατηγορία. Ανάλογα με τον τύπο άδειας διαμονής παρέχεται στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος εκτός από κάποιες ειδικές κατηγορίες αδειών όπου οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων και σε ποιους απευθύνεται.
Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας νέος τύπος άδειας διαμονής και αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (C ή D ) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.
Για να αποκτηθεί η «μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή», η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους. β) Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης τουλάχιστον €250.000, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε €250.000. γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια. δ) Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον €250.000. ε) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισέλθει στη χώρα με βίζα τύπου D, η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον €250.000 και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο). στ) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε €250.000, θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.

Θεώρηση Εισόδου (VISA) - Απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η νόμιμη είσοδος στη χώρα είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση της άδειας διαμονής και για το διάστημα που αυτή ισχύει δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Σύμφωνα με το ν.4251/14, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, σε οποιονδήποτε πολίτη τρίτης χώρας έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του καθεστώτος ή του τύπου αδείας διαμονής του.

Διάρκεια άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η άδεια διαμονής έχει μόνιμο χαρακτήρα και διαρκεί εφ’ όρου ζωής. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής υποχρεούται όμως σε ανανέωσή της κάθε πέντε (5) έτη.

B. Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Βήμα 1ο: Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.

Βήμα 2ο: Συγκέντρωση των δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας €250.000 απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Έντυπο αίτησης. β) Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD). γ) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου. δ) Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.38 παρ. 8 του Ν.4546/2018, (κωδικός παραβόλου 2112). Για τα μέλη της οικογένειας το παράβολο διαμορφώνεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (€150), (κωδικός παραβόλου 2107). Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών). ε) Τέλος με τη μορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4018/2011, το οποίο ανέρχεται σε 16 ευρώ και αφορά στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου (ηλεκτρονική κάρτα). στ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: - Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα. - Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα. η) Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας.

Βήμα 3ο: Υποβολή των δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου, Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δική σας περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία σας.

Βήμα 4ο: Διαδικασίες έως την οριστική έκδοση της άδειας διαμονής
Ενέργειες άμα τη αφίξει
Πολίτης τρίτης χώρας, που προτίθεται τεκμηριωμένα να επενδύσει σε ακίνητο ή να μισθώσει ξενοδοχειακό κατάλυμα ή τουριστική επιπλωμένη κατοικία και έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την άδεια διαμονής πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαιοπραξίες και να συναλλάσσεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη θεώρηση εισόδου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Από τις 20/2/2017, ξεκίνησε η νέα διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008, σύμφωνα με τον οποίο εκδίδεται από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. η ηλεκτρονική άδεια διαμονής η οποία αντικατέστησε την αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλούταν σε εν ισχύ διαβατήριο. Η νέα διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής, με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας, επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και στην κατηγορία της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, δηλαδή βάσει του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Επομένως, τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή: (α) Εάν ο επενδυτής υποβάλει την αίτησή του αυτοπρόσωπα ή συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, θα κληθεί να καταθέσει πέραν της αίτησης και των λοιπών ειδικών δικαιολογητικών που προβλέπει η νομοθεσία (ΚΥΑ 31399/01-10-2018 /ΦΕΚ Β' 4366 – Κατηγορία Γ 3.2.) και τα εξής: - 4 αντίτυπα ψηφιακής φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου σε φωτογραφικό χαρτί και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) - δείγμα ψηφιακής υπογραφής του - τέλος ύψους 16 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης της ηλεκτρονικής κάρτας με τη μορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου - πραγματοποιείται λήψη των αποτυπωμάτων δύο δακτύλων (β) Εάν η αίτηση κατατεθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, χωρίς την παρουσία του ενδιαφερόμενου επενδυτή, τότε χορηγείται έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερομένου για τον ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας για τη λήψη των βιομετρικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής σε συνεννόηση πάντα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ώστε η ημερομηνία αυτή να εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο.Εάν ο προγραμματισμός των ταξιδιών του μεταβληθεί και δεν μπορεί να προσέλθει κατά την ορισθείσα ημερομηνία, θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου, για τον ορισμό νέας ημερομηνίας προσέλευσης. Σε κάθε περίπτωση επειδή τα αιτήματα θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σύντομα και δεν θα πρέπει να παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η προσέλευση των ενδιαφερομένων για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση πριν την πάροδο έτους. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τα οποία απολαύουν οι κάτοχοι της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, είναι ότι πέραν μίας αρχικής εισόδου στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία υποχρέωση διαμονής στη Χώρα μας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, χωρίς να θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή άδεια διαμονής τους. Ως εκ τούτου και επειδή ο ενδιαφερόμενος επενδυτής ενδέχεται μετά την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας του ακινήτου ή ακόμη και μετά την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» να αναχωρήσει από την Ελλάδα, κρίνεται σκόπιμο να έχει ορίσει στην αρμόδια υπηρεσία, στην οποία κατατίθεται η αίτηση, πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου θα διενεργείται η επικοινωνία μεταξύ της υπηρεσίας και αυτού, όποτε απαιτείται.

Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Χρόνος επεξεργασίας αιτήματος
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια επεξεργασίας του αιτήματός του, από την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια διαμονής. Αυτό διότι μετά την υποβολή της αίτησης του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση της άδειας διαμονής ποικίλει αναλόγως της υπηρεσίας κατάθεσης εντούτοις συνήθως δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.

Παροχές κατά το χρόνο επεξεργασίας της αίτησης
Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, διαμένει νομίμως στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει (ετήσιας διάρκειας). Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να συναλλάσσεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Έκδοση απόφασης
Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πενταετή άδεια διαμονής.

Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής των μελών της οικογένειας.
Οι κατά τα παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται αντίστοιχη θεώρηση εισόδου. Ως μέλη νοούνται: α. O/η σύζυγος, β. ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, γ. τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών, δ. τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών, ε. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων. Τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν υποχρέωση να καταθέσουν την αίτηση για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ταυτόχρονα με τον συντηρούντα επενδυτή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να την καταθέσουν, είτε ταυτόχρονα, είτε μεταγενέστερα, όποτε εισέλθουν στη Χώρα. Στα εν λόγω μέλη οικογένειας χορηγείται ισόχρονη με του συντηρούντος άδεια διαμονής, η οποία ομοίως δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις περί αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση μέχρι το 21ο έτος. Μετά το 21ο έτος είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση αυτών με τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Τα μέλη της οικογένειας έχουν την ίδια υποχρέωση ως προς τη λήψη βιομετρικών δεδομένων. Η υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ισχύει για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών άνω των έξι (6) ετών, ενώ η υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής ισχύει για πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών.

Κόστος διαδικασίας αίτησης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στην υποβολή παραβόλου για την έκδοση της άδειας διαμονής το οποίο ανέρχεται στο ύψος των €2000.

Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής
Κατά την κατάθεση της αίτησης για άδεια διαμονής καταβάλλεται και το σχετικό τέλος, το οποίο αφορά στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής, το οποίο έχει καθοριστεί στα 16 ευρώ, ανά κάρτα. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο παράβολο, υποβάλλεται ακόμη κι αν ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου (π.χ. ανήλικα τέκνα) και εισπράττεται με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου. Την υποχρέωση καταβολής του τέλους έχουν όλοι οι πολίτες τρίτης χώρας, των οποίων τα αιτήματα για έκδοση άδειας διαμονής οδηγούν τελικά στην έκδοσή της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών κάτω των 6 ετών, για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η View Properties με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο του real estate και μέσω της συνεργασίας που έχει με τους καλύτερους επαγγελματίες, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως προς τη νομική και χρημοατοοικονομική υποστήριξη και αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της διαδικασίας για την απόκτηση της Golden Visa.

A. Γενικές πληροφορίες για άδειες διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

Άδειες διαμονής στην Ελλάδα εν γένει.
Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, σε εναρμόνιση με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 1030/02, όπως ισχύει). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και τύποι αδειών για κάθε κατηγορία. Ανάλογα με τον τύπο άδειας διαμονής παρέχεται στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος εκτός από κάποιες ειδικές κατηγορίες αδειών όπου οι αιτήσεις κατατίθενται στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων και σε ποιους απευθύνεται.
Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας νέος τύπος άδειας διαμονής και αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (C ή D ) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.
Για να αποκτηθεί η «μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή», η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους. β) Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης τουλάχιστον €250.000, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε €250.000. γ) Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια. δ) Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον €250.000. ε) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισέλθει στη χώρα με βίζα τύπου D, η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον €250.000 και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο). στ) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε €250.000, θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.

Θεώρηση Εισόδου (VISA) - Απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η νόμιμη είσοδος στη χώρα είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποκτήσει κανείς άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση της άδειας διαμονής και για το διάστημα που αυτή ισχύει δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Σύμφωνα με το ν.4251/14, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, σε οποιονδήποτε πολίτη τρίτης χώρας έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του καθεστώτος ή του τύπου αδείας διαμονής του.

Διάρκεια άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η άδεια διαμονής έχει μόνιμο χαρακτήρα και διαρκεί εφ’ όρου ζωής. Ο κάτοχος της άδειας διαμονής υποχρεούται όμως σε ανανέωσή της κάθε πέντε (5) έτη.

B. Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

Βήμα 1ο: Έκδοση θεώρησης εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για θεώρηση εισόδου στην ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης.

Βήμα 2ο: Συγκέντρωση των δικαιολογητικών για έκδοση άδειας διαμονής
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας €250.000 απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Έντυπο αίτησης. β) Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD). γ) Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου. δ) Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.38 παρ. 8 του Ν.4546/2018, (κωδικός παραβόλου 2112). Για τα μέλη της οικογένειας το παράβολο διαμορφώνεται στα εκατόν πενήντα ευρώ (€150), (κωδικός παραβόλου 2107). Δεν απαιτείται παράβολο για τα ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών). ε) Τέλος με τη μορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4018/2011, το οποίο ανέρχεται σε 16 ευρώ και αφορά στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου (ηλεκτρονική κάρτα). στ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την απόδειξη της πλήρωσης της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, γίνονται δεκτά: - Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα. - Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα. η) Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας.

Βήμα 3ο: Υποβολή των δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο του ενδιαφερομένου, Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δική σας περίπτωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου βρίσκεται η ακίνητη περιουσία σας.

Βήμα 4ο: Διαδικασίες έως την οριστική έκδοση της άδειας διαμονής
Ενέργειες άμα τη αφίξει
Πολίτης τρίτης χώρας, που προτίθεται τεκμηριωμένα να επενδύσει σε ακίνητο ή να μισθώσει ξενοδοχειακό κατάλυμα ή τουριστική επιπλωμένη κατοικία και έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, οφείλει, εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου να προβεί στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την άδεια διαμονής πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δικαιοπραξίες και να συναλλάσσεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, με τη θεώρηση εισόδου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Από τις 20/2/2017, ξεκίνησε η νέα διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008, σύμφωνα με τον οποίο εκδίδεται από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. η ηλεκτρονική άδεια διαμονής η οποία αντικατέστησε την αυτοκόλλητη ετικέτα που επικολλούταν σε εν ισχύ διαβατήριο. Η νέα διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής, με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας, επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και στην κατηγορία της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, δηλαδή βάσει του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Επομένως, τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή: (α) Εάν ο επενδυτής υποβάλει την αίτησή του αυτοπρόσωπα ή συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, θα κληθεί να καταθέσει πέραν της αίτησης και των λοιπών ειδικών δικαιολογητικών που προβλέπει η νομοθεσία (ΚΥΑ 31399/01-10-2018 /ΦΕΚ Β' 4366 – Κατηγορία Γ 3.2.) και τα εξής: - 4 αντίτυπα ψηφιακής φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου σε φωτογραφικό χαρτί και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) - δείγμα ψηφιακής υπογραφής του - τέλος ύψους 16 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης της ηλεκτρονικής κάρτας με τη μορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου - πραγματοποιείται λήψη των αποτυπωμάτων δύο δακτύλων (β) Εάν η αίτηση κατατεθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, χωρίς την παρουσία του ενδιαφερόμενου επενδυτή, τότε χορηγείται έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερομένου για τον ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας για τη λήψη των βιομετρικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής σε συνεννόηση πάντα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ώστε η ημερομηνία αυτή να εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο.Εάν ο προγραμματισμός των ταξιδιών του μεταβληθεί και δεν μπορεί να προσέλθει κατά την ορισθείσα ημερομηνία, θα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου, για τον ορισμό νέας ημερομηνίας προσέλευσης. Σε κάθε περίπτωση επειδή τα αιτήματα θα πρέπει να διεκπεραιώνονται σύντομα και δεν θα πρέπει να παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η προσέλευση των ενδιαφερομένων για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου από την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση πριν την πάροδο έτους. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τα οποία απολαύουν οι κάτοχοι της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, είναι ότι πέραν μίας αρχικής εισόδου στην Ελλάδα, δεν έχουν καμία υποχρέωση διαμονής στη Χώρα μας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, χωρίς να θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή άδεια διαμονής τους. Ως εκ τούτου και επειδή ο ενδιαφερόμενος επενδυτής ενδέχεται μετά την σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας του ακινήτου ή ακόμη και μετά την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» να αναχωρήσει από την Ελλάδα, κρίνεται σκόπιμο να έχει ορίσει στην αρμόδια υπηρεσία, στην οποία κατατίθεται η αίτηση, πληρεξούσιο δικηγόρο, μέσω του οποίου θα διενεργείται η επικοινωνία μεταξύ της υπηρεσίας και αυτού, όποτε απαιτείται.

Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια και αποτελεί νομιμοποιητικό τίτλο μέχρι την έκδοση της άδειας διαμονής.

Χρόνος επεξεργασίας αιτήματος
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν επηρεάζεται από τη διάρκεια επεξεργασίας του αιτήματός του, από την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια διαμονής. Αυτό διότι μετά την υποβολή της αίτησης του χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αίτησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση της άδειας διαμονής ποικίλει αναλόγως της υπηρεσίας κατάθεσης εντούτοις συνήθως δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.

Παροχές κατά το χρόνο επεξεργασίας της αίτησης
Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, διαμένει νομίμως στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει (ετήσιας διάρκειας). Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται. Συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία που αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και να συναλλάσσεται με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Έκδοση απόφασης
Η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει την πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πενταετή άδεια διαμονής.

Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής των μελών της οικογένειας.
Οι κατά τα παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται αντίστοιχη θεώρηση εισόδου. Ως μέλη νοούνται: α. O/η σύζυγος, β. ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, γ. τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών, δ. τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών, ε. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων. Τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν υποχρέωση να καταθέσουν την αίτηση για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ταυτόχρονα με τον συντηρούντα επενδυτή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να την καταθέσουν, είτε ταυτόχρονα, είτε μεταγενέστερα, όποτε εισέλθουν στη Χώρα. Στα εν λόγω μέλη οικογένειας χορηγείται ισόχρονη με του συντηρούντος άδεια διαμονής, η οποία ομοίως δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα με τους όρους και τις προϋποθέσεις περί αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση μέχρι το 21ο έτος. Μετά το 21ο έτος είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση αυτών με τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια είναι δυνατή η περαιτέρω ανανέωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Τα μέλη της οικογένειας έχουν την ίδια υποχρέωση ως προς τη λήψη βιομετρικών δεδομένων. Η υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων ισχύει για όλους τους πολίτες τρίτων χωρών άνω των έξι (6) ετών, ενώ η υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής ισχύει για πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών.

Κόστος διαδικασίας αίτησης άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στην υποβολή παραβόλου για την έκδοση της άδειας διαμονής το οποίο ανέρχεται στο ύψος των €2000.

Τέλος εκτύπωσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής
Κατά την κατάθεση της αίτησης για άδεια διαμονής καταβάλλεται και το σχετικό τέλος, το οποίο αφορά στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής, το οποίο έχει καθοριστεί στα 16 ευρώ, ανά κάρτα. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο παράβολο, υποβάλλεται ακόμη κι αν ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου (π.χ. ανήλικα τέκνα) και εισπράττεται με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου. Την υποχρέωση καταβολής του τέλους έχουν όλοι οι πολίτες τρίτης χώρας, των οποίων τα αιτήματα για έκδοση άδειας διαμονής οδηγούν τελικά στην έκδοσή της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών κάτω των 6 ετών, για τα οποία δεν απαιτείται η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Loading...